Românii din fostele comitate secuieşti Ciuc, Odorhei şi Treiscaune în presa de Limbă Română din Transilvania, înainte de 1918

Sărbătorirea a 25 de ani de slujire arhierească a Sfântului Andrei Şaguna, în parohiile Vâlcele şi Poiana Sărată (1871)

Sepsi - Sz. - Georgiu, 23 Aug.

Domnule Redactoru! Nepotendu (arh. pt. neputând) aici eri serbá iubileulu (arh. pt. jubileu) de 25 ani alu Esc. Sele Par. Metropolitu Andreiu Bar. de Siagun'a (Mitropolitul Andrei Şaguna), din causa ca biseric'a nóstra inca nu e gat'a, amu (arh. pt. am) mersu cu preotulu (arh. pt. preot) nostru locale la Elöpataku (Vâlcele), sî acolo tienendu-se liturgi'a la asistarea unui numerosu publicu s'au radicatu ferbinti rugaciuni la ceriu (arh. pt. cer) pentru scump'a sanatate a Escelentiei Sele, in urma subscrisulu au tienutu (arh. pt. au ţinut) o vorbire ocasiunale espunendu inaintea ómeniloru (arh. pt. oamenilor) motivele acestei serbatori, amu enumeratu faptele cele multe ale Escelentiei Sele, amu asemenatu trecutulu cu presentulu, le-amu esplicatu insemnatatea Metropoliei sî in urma urându din sufletu: „Dumnedieu sa-lutiena (arh. pt. să-l ţină) pre acestu barbatu mare alu româniloru inca multi ani”, poporulu cá din instinctu au eruptu (arh. pt. izbucnit) intr'unu insufletitu „sa traiésca!”
Sî apoi, cá sa se finésca (arh. pt. încheie) serbarea cu voia, la o mésa frugala la mine ne-amu ospetatu sî noi unu picu, nu numai cei din Sabiiu!
Totu odata (Totodată) amu se amintescu, ca in Elöpataku in dîu'a hramului bisericei nóstre de acolo mai multi boieri - in a câror'a frunte stá totu-déun'a (arh. pt. totdeauna) evlaviosulu Cotiofenescu au daruitu in onórea acelei dîle (arh. pt. zile) cam la 130 florini v.a. in folosulu scólei nóstre confessiunale de acolo. Respectivii sî interesatii din Elöpatak nu facu bine, ca nu publica daruri de acestea sî numele contribuentiloru (arh. pt. contribuitorilor), cá de o parte sa fia controla publica, de alta parte sa se animeze contribuentii sî de alta data la contribuiri.) -
Asteptu cá diu teologu Mog'a sa faca ratiociniulu respectivu sî sa dea publicitâtiei (arh. pt. publicităţii) numele contribue tiloru evlaviosi. -
A. O.
(„Telegraful Român”, Nr. 69, Sabiiu, 29 Augustu (10 Sept.) 1871, pag. 278, Redactoru respundietoriu Nicolau Cristea, Editur'a sî tipariulu tipografiei archidiecesane)

Poian'a - Sarata in 23 Augustu 1871.

Onorate Domnule Redactoru ! Impressiunile (arh. pt. impresii), ce mi-a lasatu dîu'a (arh. pt. ziua) de eri (arh. pt. ieri) mie sî la toti locuitorii de aici, me indémna ati scrie vr'o câte-va sîre (arh. pt. rânduri) spre a dá espressiune acestoru simtieminte (arh. pt. sentimente). Iubileulu (arh. pt. jubileu) de 25 ani dela archiepastorirea sufletésca in Ardélu (Ardeal) a Escelentiei Sele Domnului P. Archiepiscopu sî Metropolitu Andreiu Bar. de Siagun'a, s'a serbatu sî aici in modulu celu mai frumosu. Sâmbata in 21 Augustu sciá (arh. pt. ştia) intregu poporulu, ca nu este o serbatóre obicinuita, ci ca este de a se aduce lui Dumnedieu rugaciuni pentru celu mai bunu archipastoriu (Arhipăstór, Arhiereu), carele cu mare intielepciune au condusu biseric'a sî natiunea sea; de aceea elu (arh. pt. eu) la sunetulu clopoteloru alergà la sânt'a biserica spre a depune lui Dumnedieu rugaciuni de multiamita sî de cerere, cá Dumnedieu sa lungésca scump'a viatia a Escelentiei Sele. Aci parintele Baloiu seversi vecerni'a sî dupa vecernie se ceti Acaftistulu Maici Domnului. Iéra (arh. pt. iar) a dóu'a dî se seversi utreni'a sî liturgi'a, cetindu-se la finitu sî rugaciunea pentru indelung'a vietia a Escelentiei Sele. La servitiulu dumnediescu au asistatu pre lânga numerosulu poporu sî unii pré stimati óspeti din corpulu oficierescu (arh. pt. corpul ofiţeresc) ai Romaniei, anumitu domnulu colonelu L. Lec'a, domnulu majoru Canari, trei capitani sî cu alti siese oficiri (arh. pt. şase ofiţeri), cari aflându-se spre inspectiunarea compagniei de granitia sî intielegendu dela parintele Ioanu Baloiu (Părintele Ioan Băloiu, parohul din Poiana Sărată) ce insemnatate are pentru noi românii greco-orientali din Ardélu dîu'a de 22 Augustu a acestui anu, venira dimpreuna cu amploiatii (amploiát,ă, amploiáţi, din fr. Employé, arh. pt. funcţionar, angajat, impiegat, slujbaş) vamali la biseric'a din comun'a nóstra. In fati'a (arh. pt. faţa) unui publicu atâtu de numerosu sî alesu tienù par. I. Baloiu la finitulu servitiului e cuventare fórte potrivita dîlei acestei'a, in care cu deosebire enumerà unele dintre faptele binecuventate ale Escelentiei Sele, precum cascigarea (arh. pt. câştigarea) vechiei nóstre Metropolie, restaurarea unei dintre episcopiele (arh. pt. episcopii) nóstre române la Caransebesiu (Caransebeş), infiintiarea tipografiei archidiecesane sî edarea (edare, arh. pt. editare) unui numeru mare de carti pentru radicarea sî prosperarea in moralitate a poporului. Radicarea seminariului la o stare infloritóre pre cum se afla astadi etc. Dupa biserica facura amintitii pré alesi óspeti curtuasia parintelui Baloiu in corpore (in córpore, loc. adv. latină care înseamnă „în corp, toțĭ la un loc” arh. pt. împreună, cu toţii) la cuartiru (cvartir, arh. pt. Locuință cu caracter provizoriu, într-o familie străină; gazdă), unde si-au esprimatu domnulu colonelu cu cele mai viue (arh. pt. vii) simtieminte bucuri'a sea ca au avutu norocirea (arh. pt. noroc) a fi la acésta stralucita serbare, prin care poporulu nostru descopere o asemenea respectare sî alipire câtra Inaltulu Archipastoriulu loru.
Ioanu Pofpucu,
cantoru sî adjunetu de inv.
(„Telegraful Român”, Nr. 72, Sabiiu, 9/21 Septemvre 1871, pag. 289, Redactoru respundietoriu Nicolau Cristea, Editur'a sî tipariulu tipografiei archidiecesane)

(Texte culese şi îngrijite de Ciprian Hugianu, Sfântu-Gheorghe, şi Carmen Giorgiana Baraboi, Iaşi)