ION GIURCĂ, un „general” pe frontul istoriografiei militare - Volum îngrijit de Vasile Stancu şi Ioan Lăcătuşu

Profesor de istorie fiind, m-am simţit onorat, ca de altfel şi arhivistul dr. Ioan Lăcătuşu, de faptul că am reuşit, de-a lungul timpului, să cunoaştem mulţi istorici militari. Întotdeauna i-am considerat ca făcând parte dintr-o castă distinctă a istoricilor. Ion Giurcă, Gavriil Preda, Dumitru Stavarache, Vasile Şt. Tutula, Aurel Pentelescu, Constantin Moşincat, Constantin C. Gomboş, toţi ofiţeri superiori, doctori în specialitate şi cercetători cu sute de studii şi cărţi intrate în bibliografia istorică a României.
În sinea noastră, am definit istoricul militar în urma deselor contacte cu studiile şi cărţile publicate de dânşii, dar, mai cu seamă, ascultând comunicările lor la diferite manifestări ştiinţifice, cultural-spirituale, aniversare, comemorative.
Toţi ne-au consolidat convingerea că un istoric militar înseamnă acribie şi rigurozitate ştiinţifică, eficienţă şi logică în cercetarea şi interpretarea documentelor, putere de muncă, punctualitate şi disciplină, dar mai cu seamă căldură, mândrie şi iubire faţă de Neamul Românesc şi Sfântul Pământ al Patriei, faţă de faptele de arme ale strămoşilor, demnitatea ostaşilor români şi jertfa eroilor săi, dar şi dragoste şi prietenie pentru oamenii în mijlocul cărora trăiesc.
Aceasta a fost convingerea noastră când scriam la aniversările istoricilor militari Constantin C. Gomboş, Aurel Pentelescu, Constantin Moşincat sau în prefeţele lucrărilor semnate de Dumitru Stavarache, despre această grupă de elită a istoricilor militari. După alţi cinci ani de întâlniri şi colaborări cu domniile lor, această convingere a devenit o certitudine. Şi, tot atunci, nu întâmplător şi nici alfabetic, îl aşezam în fruntea acestei autentice elite a istoricilor militari pe eroul volumului nostru de astăzi, colonelul (r) Ion Giurcă, considerându-l un exponent al colegilor săi, istoricii militari.
Pentru noi, cunoscându-i bine ,,faptele de arme” pe frontul istoriografiei militare româneşti şi implicarea în viaţa ştiinţifică a românilor din această parte de Ţară, Ion Giurcă îndeplineşte rolul unui comandant, în fapt rolul unui general. De aici consecvenţa noastră în a convinge ,,subiectul” cărţii, cu titlul prezentului volum pe care l-am avut permanent în gând: ION GIURCĂ - un „general” pe frontul istoriografiei militare.
Că este aşa, cititorul se va edifica parcurgând prefaţa cât şi paginile volumului a cărui structură, devenită clasică pentru colecţia „Profesioniştii noştri”, o urmează cu fidelitate. În volumul de faţă se configurează tabloul real al personalităţii istoricului militar col. (r) Ion Giurcă prin cuvinte cu grijă alese şi cu măsură cântărite de colegii şi prietenii săi (vezi Capitolul I - Mesaje); se reconstituie principalele momente ale formării, perfecţionării şi împlinirilor sale profesionale şi moral-civice (Capitolul II, Note biobibliografice); se argumentează şi se întregesc trăsăturile definitorii ale istoricului militar de elită, cât şi ale soţului, tatălui şi OMULUI exemplar (capitolele III - IV, Studii şi respectiv, Ilustraţii).
Ţin să subliniez în prezentarea mea faptul că prof. univ. dr. col. (r) Ion Giurcă este primul militar de carieră căruia îi este dedicat un volum care apare în colecţia „Profesioniştii noştri”, din cadrul Editurii „Eurocarpatica”, aceasta pentru că, în primul rând, a fost alături timp îndelungat în cercetările din domeniul arhivisticii, istoriei şi culturii tradiţionale din Transilvania”, a participat la manifestările cultural-ştiinţifice care au avut loc la Topliţa, Izvoru-Mureşului, Miercurea-Ciuc, Sfântu-Gheorghe, Covasna, Vama-Buzăului ş.a. şi a sprijinit unele proiecte iniţiate de organizaţiile şi instituţiile culturale româneşti din judeţele Covasna şi Harghita. În al doilea rând, distinsul istoric militar, prof. univ. dr. Ion Giurcă - personalitate binecunoscută şi apreciată în mediul academic românesc, prin întreaga sa activitate didactică, cultural-ştiinţifică şi prin implicarea benefică în promovarea istoriei şi culturii româneşti, constituie un autentic model profesional şi uman, pentru tinerii profesori şi cercetători, care urmează să-l înlocuiască, în activitatea didactică şi cea de cercetare ştiinţifică.
Solicitarea colaborării pentru redactarea volumului de faţă, adresată de îngrijitorii ediţiei, a fost foarte bine primită de prieteni, foştii colegi, studenţi şi doctoranzi, de oameni care îl preţuiesc, aşa cum o dovedesc rândurile de mai jos:
„Salutare şi îmbrăţişare de la Roman! Am primit cu multă bucurie invitaţia de a mă alătura prietenilor prof. univ. dr. Ion Giurcă, în vederea realizării volumului PROFESIONIŞTII NOŞTRI. Voi trimite în termen materialul şi una-două imagini de la Topliţa, unde ne întâlnim an de an în luna iulie. Vă doresc un an bun, cu multe realizări şi bucurii pe toate planurile şi aştept neapărat să vă revăd! Cu toată preţuirea, Pr. Florin Ţuscanu - Roman”;
„Vă salut cu mult dor, stimate domnule Stancu! Sunt onorat să răspund invitaţiei, pentru care vă mulţumesc foarte mult! Voi fi prezent, negreşit! Cu deosebit respect, Iulian Boţoghină!”;
„Bună ziua, domnule Bebe Stancu. Mă bucur să aflu că sunteţi sănătos şi cu putere de muncă. Particip cu mare drag la acest proiect. Cu respect, Daniel Nicolae”;
„Am primit - mulţumesc, cinstiţi patrioţi români din inima Transilvaniei! Este o onoare pentru mine în a participa la această ofrandă colegială de suflet şi simţire naţională şi profesională, profesorul Giurcă fiind, în adevăr, unul dintre cei mai prolifici şi documentaţi autori de istorie din zilele noastre, deopotrivă dascăl şi deosebit OM”;
„Stimaţi Prieteni, Confirm primirea cu interes a mesajului Domniilor voastre şi vă asigur de participarea mea la volumul cu care îl onoraţi pe mai tânărul meu coleg, colonelul Ion Giurcă, distinsă personalitate a istoriografiei militare româneşti, la împlinirea a 65 de ani. Ambasador, prof. univ. dr. Dumitru Preda”.
Cele 28 de mesaje şi mărturii redactate de către prieteni şi colaboratori apropiaţi, buni cunoscători ai activităţii didactice şi de cercetare, şi a faptelor cotidiene ale protagonistului volumului, cuprind portretul moral, intelectual, profesional, familial al profesorului şi cercetătorului Ion Giurcă, la încununarea unei cariere militare şi universitare de excepţie. Sunt puse în valoare „capacitatea deosebită de analiză şi sinteză a fenomenului istoric”, calităţile de „valoros profesor şi specialist cunoscut (şi recunoscut), care face parte, fără nicio îndoială, din elita militară şi civilă a ţării”, preocuparea pentru „abordarea spre cercetare a unor teme inedite, delicate sau dificile, dar de care istoria militară şi cea naţională aveau nevoie”, „calitatea deosebită a materialelor prezentate, documentarea amănunţită bazată pe surse primare, în special din Arhivele Militare Române, şi mai ales prin obiectivitatea, francheţea şi curajul de a aborda teme de mare interes”, „preocuparea pentru documentare temeinică în arhive şi biblioteci, fiind un perfecţionist, iar lucrările sale exprimă acribie, bună credinţă şi autenticitatea ştiinţifică; pasiunea cercetării, atât ca metodologie de cunoaştere, cât şi ca aspiraţie de împlinire în plan intelectual şi sufletesc”.
Frumoasele sale trăsături morale şi caracteriale, definesc „un om de înaltă cultură militară, cu o educaţie aleasă, corect şi principial, modest şi jovial în relaţiile interpersonale, perseverent şi exigent profesional, cu o autoritate ştiinţifică şi instituţională incontestabilă, bazată pe fapte şi realizări remarcabile. Ceea ce îl caracterizează, în primul rând, pe profesorul şi Omul Ion Giurcă, este umanismul, compasiunea, altruismul şi dorinţa de a face bine. În colectivele unde a lucrat şi lucrează, a adus şi aduce echilibru, stare de bine, de încredere responsabilitate şi exigenţă. Familist convins, a vegheat, cu multă dragoste şi dăruire, la formarea şi evoluţia fiicei sale Mihaela”.
„Este metodic şi riguros. Intransigent, când este cazul!; un caracter ferm, integru, un prieten, un om adevărat. Expune cu patos, este convingător, documentat şi lămuritor. Se implică în dezbateri, nuanţează şi argumentează; transmite un mesaj de simplitate, firesc, seriozitate, modestie şi naturaleţe, este profesionist al meseriei sale, o personalitate a domeniului, un excelent specialist. În activitatea didactică desfăşurată peste trei decenii la Academia Militară, în prezent Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” din Bucureşti, profesorul Ion Giurcă a rămas întotdeauna exigent, integru, echilibrat, apropiat de studenţi, fiind respectat şi preţuit de aceştia. Începând din 2016, primul an al sărbătoririi Centenarului, col. (r) prof. univ. dr. Ion Giurcă a fost angrenat într-un mare număr de manifestări cultural-ştiinţifice, în proiecte editoriale şi a consiliat conducerea Ministerului Apărării Naţionale în organizarea şi desfăşurarea unor aniversări şi comemorări. Prin educaţie, prin muncă, prin studii şi lucrări serioase, prin felul firesc de a fi, Ion Giurcă a impus respect şi preţuire în rândul colegilor.”
Aşa cum remarcă colaboratorii săi apropiaţi, col. (r), prof. univ. dr. Ion Giurcă nu este numai istoric militar şi cercetător ştiinţific deosebit de prolific, autor, până la începutul anului 2019, a 16 volume cu tematică istorică, a 10 manuale şi cursuri universitare, a 152 de studii şi articole ştiinţifice vizând probleme de istorie naţională şi istorie militară, a 9 documente privind organizarea şi desfăşurarea învăţământului universitar, a 11 proiecte de cercetare dezvoltare şi a sute de comunicări ştiinţifice pe teme istorice mai puţin cunoscute sau abordate, ci profesorul şi patriotul Ion Giurcă este şi un mare însufleţitor al acţiunilor de comemorare a unor evenimente şi personalităţi militare în cele mai diverse locuri din Ţară. Astfel, prin opera, iniţiativele şi faptele sale a adus o contribuţie importantă la dezvoltarea istoriei militare, la cunoaşterea şi respectarea tradiţiilor istorice ale marilor unităţi şi unităţilor Armatei Române, la recuperarea şi păstrarea patrimoniului cultural-istoric, material şi spiritual al armatei noastre.
Dar, despre faptele, împlinirile profesional-sociale şi recunoaşterea contribuţiei sale de societate se tratează pe larg în cel de-al II-lea capitol din volum dedicat biobibliografiei sale.
Cu viziune sa modernă asupra istoriei, profesorul şi cercetătorul Ion Giurcă face parte dintre specialiştii care promovează şi încurajează noile curente în cercetarea istoriografică, propun teme noi de studiu şi analiză, puncte de vedere diferite de interpretare şi consemnare a faptelor şi evenimentelor, a cauzelor şi consecinţelor, a concluziilor şi învăţămintelor. Realitatea acestor afirmaţii cititorul o poate constata mai cu seamă în capitolul al III-lea, intitulat Studii, unde, alături de un valoros studiu purtând semnătura autorului omagiat, sunt prezente alte 27 de studii ale colegilor, discipolilor şi prietenilor colonelului Ion Giurcă.
Volumul este întregit de capitolul Ilustraţii, care prezintă, în prima parte, amintiri şi secvenţe din viaţa personală şi de familie, iar în cea de-a doua parte numeroase momente din variatele activităţi profesionale şi de petrecere a timpului liber desfăşurate de-a lungul vieţii.
Concluzionând, putem spune că prin întreaga sa activitate, profesorul Ion Giurcă se înscrie în galeria istoricilor militari de înaltă ţinută, fiind un adevărat „general” pe frontul istoriografiei militare româneşti, cât şi în elita cercetătorilor care transmit cititorului, prin intermediul scrierilor lor, valorile moral-patriotice ale Poporului Român şi Armatei Naţionale.
Sincere mulţumiri tuturor celor care au contribuit la reuşita proiectului nostru - redactarea acestui volum omagial care rămâne mărturie peste timp despre profesorul, istoricul militar şi OMUL Ion Giurcă, un profesionist al timpului său.
La mulţi şi binecuvântaţi ani, Domnule Ion Giurcă, alături de distinsa Dumneavoastră familie şi de toţi cei dragi şi apropiaţi, şi multe împliniri viitoare în această nobilă misiune căreia v-aţi dedicat cu atâta pasiune şi dăruire!