MIHAI VITEAZUL ŞI VISUL UNIRII - EDIŢIA XXXI - 2020 - O CRONICĂ NECUNOSCUTĂ DIN VREMEA LUI MIHAI VITEAZUL NURENBERG - 1603 DEHIERONIMUMORTELIUM AUGUSTANUM

Volumul este îngrijit de Pr. prof. dr. Vasile Oltean
Traducerea de prof. Hans Butmăloiu
Apare cu binecuvântarea IPS Laurenţiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului
Editura Andreiana - Sibiu, 2019

Întezaurul de carte vechepe care l-a adăpostitBisericaVoievodală„SfântulNicolae” din ŞcheiiBraşovului(foto)s-a aflatacestvolum, o cronicăînlimbagermanăgotică, care are 618 pagini, la care se adaugăprimele 26 file (negăsite, dar cu referire la ele) care indicătitlulcărţii. Doar la final se specifică„s-a tipăritla Nurenbergprin Johan Lanszenberger, întipografialui Johann Sihmachers, înanul 1603”.
„Lucrareaprezentată a fostdedicatăîmpliniriicelor 416 ani de când Mihai ViteazulsuportămoarteamartiricăpeCâmpiaTurzii, la maipuţintimpdupăceîşivăzusevisul cu ochii: Moldova, MunteniaşiTransilvania unite într-un singur stat”.
Carteaeste o cronicăimpresionantă, acoperă 901 pagini cu text prezentatalternativ: o pagină cu textulînlimbagermanăgotică - fotografiat, iartraducereaeiînLimbaRomână, arhaică, pepaginaalăturată. Cronicaredăevenimentepetrecuteîn tot spaţiulromano-german (spaţiulungar, austriac, românesc, germanşiitalian) începând cu anul 1452 cu victorialuiHuniade, cu referiri la perioadacuprinsăîntreanii 1395-1441, cu insistenţepeperioadalui Mihai Viteazul. Pr. prof. dr. VasileOlteanleagăinteresulpe care românii din Şchei l-au avutpentru Mihai ViteazulşiprezintădocumentepăstrateînArhivaistorică a Muzeului din ŞcheiiBraşovului.
Prima referireeste la primulpopas al mareluivoievodînŢinutulBârsei la 20 octombrie 1599, venindprinpasul de peValeaBuzăului cu scopul de a lupta cu secuiinemultumiţi de politicabatoreştilor. Este primit cu daruri, participă la slujba din BisericaOrtodoxă„SfântulNicolae”, ctitorităşi de tatălşifratelesău.
Al doileapopasbraşovean are locdupăvictoria de la Şelimbăr - intrareatriumfalăîn Alba-Iulia. Este primit de oficialităţi, înfrunte cu judelebraşovean Valentin Hircher, emiteacte de danieşiprivilegiipentrubraşovenişiconvoacăDietaTransilvanieila Casa Sfatului, între 12 şi 15 martie 1600. La fel de bine primitesteşidupăfulgerătoareacălătorieînMoldova, dovedindu-şipohtace-a pohtit.
Nu acelaşilucru se petrecedupăînfrângereasuferită la 18 septembrie 1600. Braşovul nu îlmaiprimeşteşi la 1 octombrie, trecândpela Timiş, îşistabileştetabărala Prejmer, cu aproximativ 16.000 de oşteni.
Preotul prof. dr. VasileOltean, înCuvântulînainte, care precede prezentareavolumului, subliniazăşiargumenteazăpăstrareaimaginiişiurmeleadâncilăsate de Mihai Viteazulînspaţiulbrașovean
Ţesături cu chipulsău, modelulcăciulii sale purtate de un grup care aparţinejunilorbraşoveni, darmai ales fresca de peunul din pereteleBisericii„SfântulNicolae” şi care imortalizaintrareaVoievoduluiîn Alba-Iulia. Fresca, întimp a dispărut, darînfebruarieanul 1940, preoţi din ŢinutulBucegiiauiniţiativa de a realiza o frescă care săaibăîn central eipeDomnitorul Mihai Viteazulla MuzeulEtnografic Regional în Sala Sfatului din Braşovşiînaintează un memoriuînacestsensrezidentului regal. Memoriulestesemnat de aproximativ 50 de preoţi din ţinut. Nominalizezpecei din unităţiadministrativteritoriale care apartinjudeţuluiCovasna: Pr. AurelNegrescu - Întorsura-Buzăului, Pr. NicolaeFrateş - Dobârlău, Pr. Nistor Fillip din Barcani, Pr. LiviuRusan - Sita-Buzăului.
Cronicaprezintă, îngraiulevuluimediu, numeroasefapte ale lui Mihai Viteazul.
Redaucâteva: „… Şipentru ca peviitorpomenitul Michael Voievodaceste ale Cardinaluluirele practice săprevină, el a adunat cam 30.000 de oameni, cu eipe 18 octombrie din Valahia a pornit, la Braşov, unde el, pe 19 zise cu bine a ajuns, peacesta cu forţa a luatşi ca pe o treceregândităîmpotrivapolonilor, pentru ca aceştiasă nu-ipoată da preauşorajutorCardinalului, dupănevoi a ocupat. Acolo 7 zileîntregiliniştit a stat, pesecui cu… asigurareapăstrăriilibertăţilorlor, de parteaşi sub supunerealui a adus, după care cu întreagaoaste, alături de secuişisaşilaolaltă cu 18 tunurimarişimiciasupra Herman (Sibiu) s-a îndreptat”.
Înainte de bătălie Mihai ViteazultransmiteCardinaluluică nu a venitsă verse sânge de creştin„… ci să lase alianţa cu turculnecredincios care va fi pagubaîntregiicreştinătăţi. ÎnsăpentrucăCardinalulacesta a refuzat,… s-a hotărât, o bătăliesădea”.
Se ştie de răsunătoareavictorie„care s-a petrecutla Hermannstadtpe 28 octombrieşi a ţinut de la ora 9, până la ora 2 dupăprânz, ce a fost 5 ore, încâtCardinalulpână la ultimul a fostrăpus”.
„După care de maimulteoripomenitulVoievod cu aisăivalahicătre Alba-Iulia s-a îndreptat, iarluiconducereaşilocuitoriioraşului, domneşte la o întreagămilă de drum înainte au venit, pe el cu mare reverenţă au primitşila Alba-Iulia au condus, unde, ca întoateoraşele, dreptsemn de mare victoriemulte salve de bucurie au fosttrase.”
Suntprezentateşialtefapte din spaţiulamintit… „de un autornecunoscut, darmanieraîn care prezintăevenimentele, complexitatealor, exactitateaşi, mai ales, competenţa de a le surprinde cu autenticitatedovedesccăprezentărilesuntfăcute de un martor ocular implicatşiapropiatautorităţilortimpului” - Pr. prof. dr. VasileOltean. Volumul are, înîncheiere, numeroaselitografii care înfăţişează fie personajelevremii, fie hărţi cu oraşeleasediatesaulocurideschiseîn care s-au purtatbătălii.
Documentele care au stat la bazacompletăriiprezenteicronicisuntmulteşiprovin din arhivelestatului, parohiale, muzee, volume şilucrări diverse, indicate peparcursullecturării sale. Din punctulmeu de vedere, aceastălucrareamplă se adreseazăînegalămăsurăistoricilor, profesorilor, darşipubliculuilargşi nu artrebuisălipsească din niciobibliotecăşcolară.

Sfântu-Gheorghe,
2 noiembrie 2020

PreşedinteFundaţia„Mihai Viteazul”,
prof. ing. Maria Peligrad

Categorie: